Antiracisme en acceptatie

Be.One komt op voor gelijke rechten, zonder complexen of beperkingen. Het racisme moet op alle niveaus actief bestreden worden. Voor ons is de islamfobie een vorm van racisme, met dezelfde bedoelingen, dezelfde methodes en dezelfde gevolgen als andere vormen van uitsluiting. Wij verzetten ons eveneens tegen de wijdverspreide assimilatiedwang. Op alle niveaus moet het paternalisme plaatsmaken voor de totale acceptatie en radicale gelijkheid. Onze boodschap aan de burgers en kinderen met migratieachtergrond is duidelijk: jullie meervoudige identiteit is een grote rijkdom, zowel voor jullie zelf als voor de hele samenleving. Om deze redenen willen wij prioritair werk maken van:

 

  • Quota voor mensen met migratieachtergrond in publieke diensten, zoals ministeries, gemeentes, OCMW’s, leger en politie, alsook in de gezondheidszorg en (semi-)overheidsbedrijven zoals de NMBS en B-Post. Deze quota moeten in voege blijven totdat de tewerkstelling de etnisch-culturele diversiteit van de bevolking weerspiegelt.
  • Openbare aanbestedingen enkel toegankelijk voor bedrijven die intern zelf quota hanteren.
  • Met de privésector moeten programma’s voor ‘affirmatieve actie’ onderhandeld worden.
  • Affirmatieve actie moet versterkt worden in de privé- en non-profit-sector.
  • Een algemene inspectiedienst tegen racisme en discriminatie. Tot de actieradius behoren de arbeidsmarkt, de huisvesting, het onderwijs, alsook andere sectoren zoals sport en vrije tijd.
  • Een gespecialiseerde inspectiedienst tegen gratuit geweld en racisme binnen de politiediensten. Zijn mandaat is drievoudig: monitoren, documenteren en strategieën tegen deze praktijen uitwerken, steeds in nauw overleg met de civiele samenleving.
  • Een doorgedreven interculturalisering van het onderwijs, zowel op het niveau van de lerarenopleiding, de aanwerving als de dagelijkse werking. Wij moeten aan de leerkrachten de mogelijkheden aanreiken om de nodige kennis en vaardigheden voor radicale gelijkheid te verwerven. De multiculturaliteit en meertaligheid moeten niet langer als een probleem maar als een kracht en meerwaarde worden beschouwd.
  • Een doorgedreven interculturalisering van de gezondheidszorg, opdat het zorgpersoneel en de psychologen de culturele context van hun patiënten beter kennen om zo beter op hun noden te kunnen inspelen.
  • Tot slot zijn we sterk gekant tegen onlangs aangenomen wetten en wetsvoorstellen die proberen een verschil in behandeling tussen enerzijds burgers die alleen de Belgische nationaliteit hebben en aan de andere kant binationalen en personen die in België zijn geboren en die niet de Belgische nationaliteit hebben te introduceren. We willen daarom de wet op ontneming van nationaliteit afschaffen, consulaire bescherming voor binationalen herstellen en een einde maken aan de deportaties van personen die in België zijn geboren maar geen Belgische nationaliteit hebben.
Share This