Brussel en de steden

Be.One is een uitgesproken stedelijke partij, medegesticht door een generatie van stedelingen met meervoudige identiteiten. Of ze nu leven in Brussel, Antwerpen, Charleroi of Gent, deze burgers willen de nationalismen overstijgen, om connecties te leggen tussen hun lokale gemeenschap en de rest van de wereld. Handelend zowel op het lokale als mondiale niveau willen zij af van bepaalde politieke praktijken uit de 20ste eeuw, gecorrumpeerd en verouderd omdat ze geen voeling meer hebben met de realiteit. 

Wij zijn in de eerste plaats ook de partij voor Brussel, hoofdstad van een inclusief en duurzaam Europa, een hoofdstad van het volk in plaats van de elites. Brussel heeft een volwaardige eigen identiteit, verschillend van die van Vlaanderen en Wallonië, gevormd door haar eigen dynamiek. Het Brussels gewest heeft het potentieel om een voorbeeld te zijn voor de rest van de wereld als superdiverse en duurzame stad. Daarom moeten zijn structuren fundamenteel veranderen, zodat het zijn lot in eigen handen kan nemen. Daarom willen wij :

Op gewestniveau

 • De afschaffing van de Vlaamse Gemeenschap en de Fédération Wallonie-Bruxelles, met overdracht van hun bevoegdheden (onderwijs, vorming, cultuur, enz.) naar het gewestniveau. In Brussel impliceert dat de afschaffing van de Cocof, de VGC en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Hun bevoegdheden en budgetten zullen aan het Brussels gewest worden toevertrouwd.
 • De volle autonomie voor het Brussels Gewest, op hetzelfde niveau als Vlaanderen en Wallonië, opdat zijn inwoners helemaal zelf kunnen bepalen hoe hun gewest wordt bestuurd.

Op het niveau van de steden in het algemeen

 • Meer bevoegdheden en middelen voor de steden op het vlak van mobiliteit, huisvesting, onderwijs, veiligheid, enzovoort.
 • De personenbelasting moet geheven worden waar men werkt. Deze maatregel is nodig om de steden in het algemeen en de hoofdstad in het bijzonder toe te laten hun rol als zenuwcentra van de economie te vervullen. Dit is in het bijzonder nodig voor de rol van Brussel als hoofdstad van Europa.
 • Strijd tegen de leegstand van publieke en private gebouwen en hen omvormen voor duurzame huisvesting.

Op het niveau van Brussel in het bijzonder

 • Een radicale hervorming van de Brusselse structuren, voor meer democratie, transparantie en efficiëntie. De politiek moet weer vorm krijgen in verkozen, transparante raden en via een eerlijk overleg met de burgers en de civiele samenleving.
 • In het kader van coherent en efficiënt beleid, de doorvoering van een massieve overdracht van gemeentelijke bevoegdheden (stedenbouw, mobiliteit, gezondheid, enz.) naar het gewest. De gemeenten behouden bevoegdheden dicht bij de burger (burgerlijke stand, openbare netheid, nabijheidspolitie, kleine groene ruimten, feesten, enz.).
 • De regionalisering van lokale belastingen, om beter in staat te zijn een globale politiek te voeren, maar ook omwille van een rechtvaardiger herverdeling van de inkomsten op basis van de reële noden van elke gemeente.

In tegenstelling tot andere steden wordt Brussel geconfronteerd met twee zware crisissen: mobiliteit en onderwijs. Daarom willen wij omtrent het onderwijs het volgende garanderen:

 • Een plaats voor elk kind in de crèche, de kleuterschool, basis- en middelbare school.
 • Meer hulp voor nieuwkomers die geen Frans of Nederlands spreken, evenals voor kinderen met lichte beperkingen (om te vermijden dat ze te snel naar gespecialiseerd onderwijs worden doorgestuurd, wat te vaak het geval is). Dit vergt in het onderwijs dan wel de nodige extra omkadering.
 • Een meertalig onderwijs (Frans, Nederlands, Engels), met ook een plaats voor de thuistaal van veel Brussels kinderen, zoals Arabisch, Turks en Lingala.
 • Dankzij de regionalisering van het onderwijs, zal Brussel de mogelijkheid hebben om een vernieuwend onderwijsmodel aan te bieden aangepast aan zijn karakter als stadsgewest. In overleg met de onderwijswereld stellen wij enerzijds voor de socioculturele mix aan te moedigen, en anderzijds de jongeren een kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur aan te bieden, die bij hen de zin om te leren stimuleert. Op basis van adviezen van jeugdexperten en onderwijspersoneel wensen wij het middelbaar onderwijs gedeeltelijke te decentraliseren, door de oprichting van pedagogische centra die in welbepaalde vakken gespecialiseerd zijn. Bijvoorbeeld voor de wetenschappelijke vakken: alle Brusselse leerlingen moeten toegang krijgen tot excellente infrastructuur voor scheikundige en biologische experimenten. Idem voor technologische opvoeding en plastische kunsten. Deze infrastructuur zal in verscheidene gemeenten van de hoofdstad worden uitgebouwd om zo de jongeren uit verschillende milieus te laten samenwerken, een essentieel element voor een verenigde, solidaire samenleving.

In verband met de mobiliteit stellen wij voor:

 • De regionalisatie van Infrabel, om zo sneller lijnen en delen van lijnen van het Gewestelijke ExpresNet te kunnen realiseren, met name op het grondgebied van het Brussels Gewest, zonder de realisatie van het hele net te moeten afwachten.
 • Het netwerk van bus, tram en metro verder ontwikkelen, alsook de frequentie van het openbaar vervoer verbeteren.
 • Het introduceren van gratis openbaar vervoer in het Brussels Gewest.
 • Het aanleggen van beveiligde fietspaden over het hele grondgebied van Brussel.
 • Bovenop de positieve impact van de hervorming van de personenbelasting voor de Brusselse begroting, kunnen deze maatregelen gefinancierd worden door tolsystemen aan de grote invalswegen tot Brussel. Deze heffingen worden gecombineerd met parkings en vlotte openbare vervoerslijnen naar het centrum.
 • Het goederentransport via waterwegen aanmoedigen. Verbod voor zware en vervuilende vrachtwagens in de centra. Bevoorrading van de handel via lichte vrachtwagens, voornamelijk ’s nachts.
 • Een uitbreiding van het verbod op nachtvluchten boven Brussel , met name van 22 tot 7 uur (in plaats van van 23 uur tot 7 uur) en een strikte handhaving.
 • In verband met vluchten boven Brussel, onderhandelen met Vlaanderen over een spreidingsplan dat vooral rekening houdt met veiligheid en bevolkingsdichtheid.

 

Share This