Democratische vernieuwing

Vele mensen herkennen zich niet meer in de huidige politiek. Democratie is meer dan bolletjes kleuren bij verkiezingen. Alle mensen moeten tussendoor écht kunnen meebeslissen. Er zit te veel macht bij partijapparaten, onzichtbare beleidsstructuren en private lobby’s. Genoeg schandalen omtrent politici die zichzelf verrijken. De structuren van België en Brussel zijn bovendien te ingewikkeld. Daarom staan wij voor:


Op institutioneel vlak

 • Een vereenvoudiging van het Belgische federalisme, met aan de ene kant een sterke federale staat die garant staat voor de solidariteit inzake sociale zekerheid, en aan de andere kant vier regio’s met verruimde bevoegdheden.
 • De schrapping van de Vlaamse gemeenschap en de Fédération Wallonie-Bruxelles, met verschuiving van hun bevoegdheden naar de gewesten.
 • Grondwettelijke autonomie voor het Brusselse gewest, bevrijd van de voogdij door de taalkundige gemeenschappen. Dit gewest behandelt al zijn burgers op gelijke voet, ongeacht hun moedertaal.
 • De vorming van een Duitstalig gewest.
 • De instelling van een federale kieskring. Zo wordt de federale politiek door een echte federale stem bepaald.

Op het niveau van de burgerparticipatie

 • Afschaffing van de kiesdrempel van 5 procent voor de parlementsverkiezingen, om zodoende een betere weerspiegeling te bekomen van de politieke stromingen in de samenleving.
 • Toestaan van stemrecht op 16 jaar (opkomstplicht vanaf 18 jaar), gekoppeld aan democratische vorming in de middelbare school.
 • Afschaffing van de lijststem. Op die manier garanderen dat we dat wie de meeste stemmen van de kiezers krijgt, ook verkozen wordt.
 • Recht van de burgers om een voorstel van wet, decreet of ordonnantie in te dienen via een petitie met een minimum aantal handtekeningen (later te bepalen). Dit burgervoorstel zal vervolgens binnen het bevoegde parlement bediscussieerd worden en het voorwerp van een normale stemming vormen.
 • Burgers laten deelnemen aan de opstelling van de lokale begroting : vrijwilligers zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de debatten, op basis van de begroting van het vorige jaar, over de zin en onzin van gedane uitgaven en manieren om dit het volgende jaar te verbeteren. Op het einde van de debatten zullen de burgers een gemeentelijke begroting voorstellen aan de verkozenen, die er rekening mee moeten houden.
 • NGO’s, buurtcomités en diverse organisaties zoals milieugroepen en zelforganisaties structureel betrekken bij het politieke leven. Wij verwerpen evenwel de instrumentalisatie van de civiele samenleving als onderaannemer van de overheid.
 • Zelfs al ontvangt zij subsidies van de overheid (volgens welbepaalde criteria), moet de civiele samenleving onafhankelijk en strijdbaar kunnen blijven.

Op het niveau van goed bestuur

 • Een totale decumul van mandaten : ministers, parlementsleden en burgemeesters moeten zich tevreden stellen met één mandaat (behalve mandaten als bestuurders in publieke organen, met een maximaal aantal). Wij willen het plafond voor het totale inkomen via politieke mandaten (momenteel maximum 150 procent van de parlementaire vergoeding) verlagen. Wij willen tevens deze vergoeding (180.000 EUR bruto per jaar) verlagen, evenals andere politieke vergoedingen. Eventuele inkomsten uit privéactiviteiten zullen in rekening worden gebracht voor het bereiken van het plafond.  
 • Publieke vermogensaangifte van politieke mandatarissen.
 • Politieke partijen moeten zelf democratische besluitvormingsprocedures hanteren.
 • Wie ooit veroordeeld is voor corruptie, kan nooit meer verkiesbaar zijn.
 • Een minister, burgemeester of schepen kan maximaal slechts de theoretische duur van twee opeenvolgende mandaten presteren (2 maal 5 jaar voor ministers, 2 maal 6 jaar voor burgemeesters en schepenen).
 • Verbod voor de duur van vijf jaar van elke functie in de privésector met een duidelijke link met een vorig publiek mandaat in dezelfde sector of elke lobbyactiviteit, ongeacht de betrokken particuliere sector.
 • Drastische regulering van contacten van lobbyisten met verkozenen, kabinetten en administraties.
 • Verstrakking van de regels tegen belangenvermenging tussen publieke mandaten en private professionele activiteiten van verkozenen en directe familieleden.
 • Het bestuur van vzw’s die ter uitvoering van publiek beleid overheidssubsidies genieten, toevertrouwen aan burgers die bepaalde competenties bezitten in verband met de sector in kwestie.
 • Algemeen moet elke directeur of beheerder van een publieke instelling competenties bezitten in verband met de sector in kwestie.
 • Vergoedingen verbonden aan publieke mandaten moeten worden gekoppeld aan de ervaring van de mandataris en aan de verwachte hoeveelheid werk. Deze vergoedingen moeten ook worden berekend in functie van de barema van de openbare sector.
Share This