Europa

Be.One staat achter de Europese Unie als een project van vrede en samenwerking. Wij stellen echter vast dat, in de loop der jaren, het Europese project te veel is verworden tot een project voor de belangen van de rijksten en grote bedrijven. Als partij voor de midden- en volksklassen, de KMO’s en zelfstandigen, herkennen wij ons niet meer in het huidige Europa. Omwille van radicale gelijkheid, meer bepaald op sociaaleconomisch vlak, dringt een hervorming van de Europese Unie zich op.

Om deze redenen willen wij in de eerste plaats dat de Europese volkeren, vakbonden en civiele samenleving in grotere mate hun democratische rechten kunnen uitoefenen op het beleid van de eurozone. Wij wensen tegelijkertijd een grotere solidariteit tussen Europese landen en een budgettaire en macro-economische politiek die aan de noden van de respectieve volken beantwoordt. Wij verzetten ons tegen concurrentie tussen regio’s en werknemers in Europa op basis van verschillen in lonen, belastingen en milieunormen.

Op internationaal vlak moet de Europese Unie de neoliberale politiek van de Wereldhandelsorganisatie in vraag stellen. De vrijhandel mag nooit de sociale, milieu- en gezondheidsnormen van staten onder druk zetten. Veeleer dan de militaire uitgaven van de lidstaten te laten opdrijven, moet de EU voorrang geven aan een actieve diplomatie, conflictpreventie, versterking van internationaal vertrouwen en ontwikkelingssamenwerking, om het wantrouwen tussen mogendheden te helpen wegnemen en bij te dragen tot stabiliteit en duurzame ontwikkeling in de wereld. Daarom opteren wij voor:

  • Een fiscale en budgettaire harmonisatie op Europees vlak om de huidige neerwaartse trend tegen te gaan. Een dergelijke harmonisatie moet toelaten kwaliteitsvolle openbare diensten te behouden waar ze al bestaan en uit te bouwen waar ze nog niet in voldoende mate bestaan.
  • De mogelijkheid voor de Europese Centrale Bank om direct nationale overheidsschulden te kunnen opkopen.
  • De verlaging van de rentevoeten op en de herschikking van overheidsschulden aangegaan tijdens de crisis van 2008 om de banken te redden.
  • De mogelijkheid voor Europese lidstaten om een industriële politiek te voeren in functie van de ecologische transitie van onze economie.
  • De lancering van een Europese politiek voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie.
  • Indien het in de nabije toekomst onmogelijk zou blijken de verdragen te wijzigen die ons beletten de doelstellingen van radicale gelijkheid te realiseren, geven wij de voorkeur aan de volgende strategie: de vorming van partnerschappen en synergie tussen steden, regio’s en landen die bereid zijn te kiezen voor een meer solidaire en duurzame toekomst. Op deze manier kunnen wij aantonen dat, ondanks de huidige beperkingen, een ander Europa mogelijk is. Zo kunnen wij een groeiend aantal burgerbewegingen mobiliseren om op termijn Europa radicaal te herzien.

 

 

Share This