Het milieu en de energietransitie

De klimaatverandering bedreigt het leven en het levensonderhoud van honderden miljoenen mensen in de wereld. Wij erkennen de biofysische grenzen van het ecosysteem. Bijgevolg is de ongeremde economische groei in de rijke landen onverenigbaar met een duurzame toekomst. De geïndustrialiseerde landen, zoals België, hebben de plicht een radicale ecologische transitie door te voeren. Wij hebben een revolutie nodig in verband met onze consumptie van energie en grondstoffen, alsook onze mobiliteit. Respect voor de ecologische grenzen is tegelijk de enige manier om aan de arme meerderheid van de wereldbevolking de kans op een economische inhaalbeweging te geven. De rijke landen moeten evolueren naar een economie van het genoeg, en een proces van herverdeling van rijkdom en arbeid op de sporen zetten. De ecologische transitie is een zaak van iedereen. Zij vraagt inspanningen van elk individu, maar ook en vooral van regeringen en grote bedrijven. Nationale en Europese verkozenen moeten gebruik maken van hun arsenaal aan wettelijke en fiscale middelen om de grote bedrijven te dwingen zich in te schrijven in de ecologische transitie. Wij moeten er tegelijkertijd voor zorgen dat burgers de kans krijgen te kiezen voor een duurzame levensstijl, onder meer door mensen met een laag inkomen hierin te ondersteunen. Om deze redenen wensen wij:

 

 • In navolging van de beslissing van Bolivia in 2008, de erkenning van de rechten van de Aarde inschrijven in de Belgische grondwet en in een Europees verdrag. Deze bepaling verbiedt meer te nemen van de natuur dan zij kan herstellen, en meer te produceren dan zij aankan. Dankzij deze grondwettelijke erkenning van de rechten van de natuur, kan elke publieke of private actie dat tot gevolg heeft een verdere verslechtering van de leefmilieu juridisch worden voorkomen.
 • Een nationaal plan voor energietransitie om tegen 2050 voor 100% hernieuwbare energie te realiseren.
 • Strijd tegen de geprogrammeerde vervaldatum van producten, door fabrikanten te verplichten hun garantietermijn van producten te verlengen.
 • Een ecotaks op producten met onnodige verpakkingen.
 • Verbod op fytosanitaire producten die volgens wetenschappelijk bewijs gevaarlijk zijn voor gezondheid en milieu (bv. bisfenol-A, glyfosaat, neonicotinoïden, enz.).
 • De visvangst op Europees niveau herzien, en op internationaal vlak een beleid om de oceanen verantwoord te beheren.
 • Beleid dat aanmoedigt om minder vlees te consumeren.
 • Het Belgische spoorwegennet (opnieuw) uitbouwen, het aanbod aan openbaar vervoer uitbreiden en milieuvriendelijke vervoerswijzen aanmoedigen.
 • Fietsers meer aanmoedigen en beschermen, onder meer door nieuwe fietspaden.
 • De biodiversiteit in België veiligstellen, door meer zones te integreren in het netwerk Natura 2000 en op een actieve manier de achteruitgang van bepaalde planten- en diersoorten te keren.
 • Een netwerk van groene ruimten in de steden ontwikkelen en hun onmisbare karakter voor de levenskwaliteit van de burgers erkennen.
Share This