Internationaal beleid

Be.One wil de internationale dimensie centraal stellen in het politieke debat. In een wereld van globalisering hebben België en de EU een grote impact op de wereld en omgekeerd. Ons streefdoel is een wereld van radicale gelijkheid. Op onze planeet blijven enorme ongelijkheid en onnoemelijk onrecht heersen. Geopolitieke machtsspelletjes, neokolonialisme, imperialisme, ultranationalisme, sektarisme en racisme voeden vele conflicten tussen en binnen staten, met nieuwe, gevaarlijke wapenwedlopen. Men blijft regio’s zoals het Midden-Oosten en Noord-Afrika destabiliseren. Dit gebeurt via militaire interventies, maar ook inmenging aan de zijde van dictaturen en ondemocratische, gewapende groeperingen. Vanuit de EU zijn dubbele standaarden schering en inslag. Het kapitalistische wereldsysteem blijft een waardig leven voor allen verhinderen. De gevolgen van de klimaatverandering treffen vooral de zwaksten in de wereld, die de minste verantwoordelijkheid dragen en de minste capaciteiten hebben om zich te beschermen. Daarom staan wij voor:

 

 • Een consequente houding vanuit België en de EU voor mensenrechten, vrede en duurzame ontwikkeling, zonder hypocrisie en dubbele standaarden. Andere landen en volkeren in woord en daad als gelijke erkennen.
 • Stop de buitenlandse inmenging aan de zijde van ondemocratische regimes en bewegingen. In alle landen moet de bevolking vrij haar leiders kunnen kiezen.
 • Afschaffing van de NAVO, gekoppeld aan een herwaardering van de Verenigde Naties (VN) en Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).
 • Respect voor het internationaal recht, dat echter moet herzien worden via een hervorming van en een kleinere rol voor de VN-Veiligheidsraad in de regeling van conflicten, ten voordele van een grotere rol voor de Algemene Vergadering van de VN.
 • Voor multiculturele landen als Syrië, Irak en Turkije steunen wij elk initiatief dat de vrede, stabiliteit, democratisering en respect voor de nationale soevereiniteit en meervoudige identiteiten bevordert.
 • Vrijheid voor Palestina. Effectieve economische en politieke sancties tegen de Israëlische regering en haar economische steunpilaren (banken, multinationals), opdat de illegale bezetting van Palestina met haar almaar nieuwe nederzettingen en dagelijkse mensenrechtenschendingen zou stoppen. Dit is nu nog taboe in de Europese politiek. Maatregelen tegen bedrijven in de bezette gebieden volstaan niet. Na de annexatie van de Krim in 2014 werden door de EU en VS wél meteen bijtende sancties tegen de Russische politieke elites, banken en energiebedrijven ingesteld. Soortgelijke sancties kunnen en moeten worden opgelegd aan de Israëlische staat, zijn structuren en elites.
 • Alle samenwerkingsakkoorden tussen de EU en Israël moeten onmiddellijk worden geannuleerd.
 • De blokkade van Gaza moet onmiddellijk worden opgeheven.
 • Wij geloven tevens in het recht op terugkeer voor alle Palestijnse vluchtelingen naar hun steden en dorpen waaruit zij etnisch werden gezuiverd door de zionisten in 1948, 1967 en daarna. Principieel pleiten wij voor een één-staat-oplossing waarbij de joden en Palestijnen vredevol en als gelijke burgers kunnen samenleven. Wij zien geen toekomst voor de feitelijke joodse Apartheidsstaat en nog minder voor een onleefbare ‘Palestijnse staat’ op dorre gronden, verstikt tussen illegale Israëlische kolonies en de Apartheidsmuur.
 • 1 % van ons bruto nationaal product moet besteed worden aan ontwikkelingshulp. Bij de besteding respecteren wij de wil en inzichten van lokale partners.
 • Maximale solidariteit met gebieden en bevolkingen die het slachtoffer zijn van klimaatverandering. Deze steun komt bovenop de ontwikkelingshulp.
 • Be.One beschouwt de meer dan 65 miljoen vluchtelingen wereldwijd als een symptoom van een wereld met fundamentele problemen. De oorzaken zijn gekend: de gevolgen van de neoliberale mondialisering, structurele onderontwikkeling, inter-statelijke en burgeroorlogen, veelvoudige humanitaire en ecologische crisissen, enz. Deze analyse vormt de basis voor onze visie over vluchtelingen en migratie.
 • De inspanningen om vluchtelingen te hervestigen en de financiële steun moeten eerlijk worden verdeeld in Europa en de wereld. Op dit ogenblik zouden de rijke Europese landen meer kunnen doen. Op dit vlak brengen wij hulde aan de generositeit van landen als Turkije, Libanon, Bangladesh en verscheidene andere.
 • Wij zijn voorstander van een regeling van het migratie vraagstuk op Europees niveau, op basis van een bonus / malus-beginsel. Elk land in de E.U. zal een door de Europese Commissie vooraf bepaald vluchtelingenquotum moeten accommoderen. Landen die hun quotum niet halen, worden financieel gesanctioneerd, terwijl landen die een groter deel van de vluchtelingen ontvangen dan oorspronkelijk gepland, specifieke financiële steun krijgen.
  Op Belgisch niveau pleiten we voor de afschaffing van gesloten centra en tegen uitwijzingen van mensen zonder papieren.
 • Na die van 1999 en 2009 zijn wij voorstander van een nieuwe campagne voor de collectieve regularisatie van mensen zonder papieren, op basis van criteria zoals dwingende medische redenen, mogelijk gevaar bij het terugkeer naar het land van herkomst en een duurzame sociale verankering, met name dankzij werk.
 • We verzetten ons tegen elke vorm van criminalisering van migranten en de mensen die hen te hulp komen.
 • We willen een uitkering verlenen aan iedereen die een of meer migranten herbergt.
 • We willen de hervorming van dringende medische hulp, die tot doel heeft de toegang tot minimale gezondheidszorg voor mensen in een irreguliere situatie te beperken, annuleren, zowel om humanitaire redenen als om redenen van volksgezondheid.
 • Wij verzetten ons tegen elke vorm van grenscontrole of samenwerking met derde landen die het recht om asiel aan te vragen, zoals voorzien in de Conventie van Genève, in de praktijk ondergraaft.
 • In zijn asielbeleid moet België het geheel van de mensenrechten respecteren.
 • Een opener migratiebeleid sluit zonder twijfel aan bij de mensenrechten. Het is ook een noodzaak voor België. Wij moeten onze deur wijder openzetten voor vluchtelingen en migranten, niet alleen uit solidariteit, maar ook om het hoofd te bieden aan de uitdaging van de vergrijzing en het evenwicht in de bevolkingspiramide te herstellen – een evenwicht dat vitaal is voor het overleven van de verzorgingsstaat en de betaling van de toekomstige pensioenen.
Share This