Onderwijs

Wij zijn voorstander van een onderwijssysteem dat zorgt voor emancipatie en zelfontplooiing. Maar in dit land is er geen reden voor zelfgenoegzaamheid. Uit ons onderwijs valt meer te halen, en op diverse punten loopt het grondig fout. Om het gebrek aan middelen en prangende problemen qua mentaliteit te counteren stellen wij structurele hervormingen voor.

 

  • De samenleving moet meer middelen durven investeren in het onderwijs, zowel voor werking als infrastructuur. Tegelijk willen wij meer nieuwe technologieën en communicatiemiddelen in ons onderwijs integreren.
  • Kleinere klassen en meer personeel, opdat de leerkrachten meer kunnen focussen op hun kwaliteitsvolle onderwijs.
  • Meer respect en een aantrekkelijker statuut voor de leerkrachten, met als ingrediënten: een hoogstaande lerarenopleiding op het vlak van kennis en vaardigheden; hogere verloning; uitzicht op statutaire benoeming; een grote autonomie bij het invullen van de job; een strakke limitering van administratieve lasten en zorgtaken voorbij het eigenlijke onderwijs; efficiënte evaluatiesystemen. Op die manier kunnen de beste mensen aangetrokken en behouden worden.
  • De interculturalisering van het onderwijs moet worden versterkt. Deze dimensie moet beter aan bod komen in de lerarenopleiding. Het onderwijs moet een positief verhaal vertellen over diversiteit en zich openen voor meertaligheid.
  • Het is eveneens belangrijk pedagogische benaderingen te ontwikkelen die zijn aangepast aan de nieuwe maatschappelijke realiteit, met inbegrip van de etnisch-culturele diversiteit. Het monoculturele en ééntalige onderwijs is verouderd. De diversiteit moet niet als een probleem worden gezien, maar integendeel, genormaliseerd en gewaardeerd.
  • Wij moeten de mechanismen van latente uitsluiting aanpakken. Te vaak en te snel worden kinderen met migratieachtergrond of uit sociaaleconomisch zwakke gezinnen georiënteerd naar technische en beroepsrichtingen. In die zin moet het geheel van de evaluatiepraktijk van de leerlingen worden herzien.
  • Een betere omkadering van kinderen met leer- en gedragsstoornissen en functiebeperkingen, met meer middelen voor gespecialiseerde opvolging. Te veel zware psychosociale problemen worden op de reguliere leerkracht afgeschoven.
Share This