Sociale rechtvaardigheid

Het is evident dat de notie van radicale gelijkheid samengaat met een strijd tegen de armoede en voor de bescherming van de middenklasse. De strijd tegen ongelijkheid is niet alleen een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Het is ook een middel om een vreedzamer samenleving te realiseren. In een ongelijke samenleving zijn er meer geweld en spanningen tussen welstellende burgers en burgers die zich uitgesloten voelen. Inzake veiligheid, net zoals inzake gezondheid, zetten wij in de eerste plaats in op preventie, met andere woorden op een verbetering van de kwaliteit van het leven. Een dergelijke benadering biedt een betere waarborg op veiligheid dan een hoofdzakelijk repressief antwoord in een te ongelijke maatschappij. 
Onze voornaamste sociale maatregelen :

 

  • Het optrekken van sociale uitkeringen zodat zij de armoedegrens overstijgen, alsook een verhoging van het minimumloon, om de aantrekkingskracht van werk te blijven garanderen.
  • Individualisering van sociale rechten, om ongelijkheden gekoppeld aan de burgerlijke stand en het samenwonen weg te werken.
  • De herbevestiging van het belang van de sociale dialoog tussen werkgevers en vakbonden zonder politieke bemoeienis. Wij zijn tegelijk voorstander van de opname van organisaties van de civiele samenleving in deze dialoog.
  • Een volksgezondheidsbeleid gericht op preventie, met name van arbeidsongevallen, burnout en ziektes gelieerd aan stress. Deze politiek zal gekoppeld worden aan maatregelen om het leefmilieu te verbeteren, want ook dit laatste heeft een grote impact op de gezondheid. Preventiebeleid heeft zeker een kost, maar deze zal ruimschoots gecompenseerd worden door het vrijkomen van middelen dankzij de vermindering van de geviseerde ziektes, aandoeningen en ongevallen.
  • De trend naar privatisering van de zorgsector ombuigen. Hetzelfde geldt voor de veiligheidssector.
  • Meer sociale woningen, niet alleen in armere buurten, maar ook en vooral in rijkere buurten, om daar de sociale mix te bevorderen.
  • Een onroerende voorheffing voor eigenaars van huurwoningen die varieert naargelang van de gevraagde huur. Deze laatste zal worden geëvalueerd op basis van een overzicht van indicatieve prijzen overeenkomstig de staat van het goed en de geografische ligging. Als de reële huurprijs lager ligt dan de indicatieve huurprijs zal de eigenaar van een fiscale bonus genieten. In het omgekeerde geval zal de onroerende voorheffing opwaarts worden bijgesteld.
  • De verplichting voor de staat om een slaapplaats te bieden aan een persoon zonder een vast adres, hetzij in de winter of in de zomer, en dat los van de al dan niet legaal verblijfstatus van deze persoon.
  • De ontwikkeling van woonpakketten, waarmee daklozen snel in lege gebouwen kunnen worden geïnstalleerd en waarmee zowel comfort als minimale privacy en menselijke waardigheid wordt gewaarborgd.
Share This